Gimnaziu

Adăugat azi 10 iunie 2020
5A,B,Cistorie Musat13

6A,C istorie Musat 12

7A,B istorie Musat12
Adăugat azi 3 iunie 2020
5A,B,Cistorie Musat 12

5ADirigentie,Voiculet10

5BLimbaRomanaTescan26

5BLimbaRomanaTescan27

6A,Cistorie Mușat 11

6ALimbaRomanaTescan20

6ALimbaRomanaTescan21

6B,6C, Religie, Voiculet10

6B_franceza_zlavog_9

7A,7B,7C,Religie,Voiculet10

7A,Bistorie Mușat 11

7ALimbaLatinaTescan5

7ALimbaRomanaTescan25

7ALimbaRomanaTescan26

8A,8C Religie, Voiculet10

8Bistorie Mușat 11

8BLimbaLatinaTescan5

8BLimbaRomanaTescan21

8BLimbaRomanaTescan22

C.E.S.-VI C-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VII A=Ș.D.=-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VIII-MATEMATICĂ+LB.ROMÂNĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VII-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

TEST_1_ FIZICA 7C

TEST_2_ FIZICA 7C

VA,VB,VC,Religie,Voiculet10
Adăugat azi 25 mai 2020
5_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagC_7

5A matematica Popa7

5A,5B,5C,Religie, Voiculet9

5A,B,C istorie Mușat 11

5A,C_ED.SOCIALA_TURCU_8

5B_Engleza_Lajos_Neacsu 25-29 mai

5B_Engleza_Lajos_Neacsu_25-29 mai

5B_franceza_zlavog_7

5B_franceza_zlavog_8

5C_Engleza_Lajos_25-29 mai

6 B_Engleza_Lajos_Neacsu_25-29mai

6 C_Engleza_Neacsu_25-29mai

6A,C_ED.SOCIALA_TURCU_8

6A,Cistorie Mușat 10

6B matematica Popa6

6b,6C,Religie,Voiculet9

6B,6C,Religie,Voiculet9

6B_franceza_zlavog_7

6B_franceza_zlavog_8

6B_OptionalEngleza_Lajos_Neacsu_25-29mai

6B_OptionalEngleza_Lajos_Neacsu-25-29 mai

7 B_Engleza_Neacsu_25-29mai

7_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagC_7_8

7A,7B,7C,Religie,voiculet

7A,B istorie Mușat 10

7A,B,C_ED.SOCIALA_TURCU_8

7C matematica Popa7

7C_Engleza_Lajos_25-29mai (1)

8 B_Engleza_Neacsu_25-29mai

8_A_B_C_Educatie_tehnologica_7

8A matematica Popa7

8A,8C,Religie,Voiculet9

8A,B,C_CIVICA_TURCU_8

8Bistorie Mușat 10

8C_Engleza_Lajos_25-29mai

Adăugat azi 21 mai 2020
5A,C_ED.SOCIALĂ_TURCU_8

6 A,B, C fizica Mocanu 18-22 mai

6A,C_ED.SOCIALĂ_TURCU_8

7A, B – fizică Mocanu – 18 – 22 mai 2020

7A,B,C_ED.SOCIALĂ_TURCU_8

7CfrancezaLinte11

8A,B,C_CIVICĂ_TURCU_8

8A,CfrancezaLinte11

C.E.S.-VI C-FIȘĂ DE EXERSARE-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ-ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VII A-P.G. MATEMATICĂ+LB.ROMÂNĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VIIA-D.Ș.-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VIII-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

Adăugat azi 18 mai 2020
5A matematica Popa6

5A,B,Cistorie Mușat10

5B_Engleza_Lajos_Neacsu_18-22 mai

5B_Engleza_Lajos_Neacsu_18-22 mai

5B_franceza_zlavog_6

5BLimbaRomanaTescan27

5BLimbaRomanaTescan28

5C_Engleza_Lajos_18-22mai

6 B_Engleza_Lajos_Neacsu_18-22mai

6 C_Engleza_Neacsu_18-22mai

6A,Cistorie Mușat9

6ALimbaRomanaTescan22

6ALimbaRomanaTescan23

6B matematica Popa6

6B_EnglezaOptional_Lajos_Neacsu_18-22mai

6BistorieBazon5

6BistorieBazon5

6C.matematica.Hagipapas5

7 B_Engleza_Neacsu_18-22mai

7A,7B,7C,Religie,Voiculet8

7A,Bistorie Mușat9

7A.matematica.Hagipapas5

7ALimbaLatinaTescan5

7ALimbaRomanaTescan26

7ALimbaRomanaTescan27

7B.matematica.Hagipapas5

7C matematica Popa6

7C_Engleza_Lajos_18-22mai

7CistorieBazon5

8 B_Engleza_Neacsu_18-22mai

8 C_Engleza_Lajos_18-22mai

8A matematica Popa6

8A+Cistorie Bazon7

8Bistorie Mușat9

8BLimbaLatinaTescan5

8BLimbaRomanaTescan21

8BLimbaRomanaTescan22

clasa a VI-aBlimbaromânăDurbacă21

clasa aVaClimbaromânăDurbacă19

clasa aVI-aBlimbaromanaDurbacă22

clasa aVIIIaAlimbaromânăDurbacă13

clasa aVIIIaAlimbaromânăDurbacă14

clasa aVIIIaAlimbaromânăDurbacă15

clasa aVIIIaAlimbaromânăDurbacă16.doc

VA,VB,VC,Religie,Voiculet8

VIB,VIC,Religie,Voiculet8

VIIIA,VIIIC,Religie,Voiculet8
Adăugat azi 13 mai 2020
5BLimbaRomanaTescan23

5BLimbaRomanaTescan24

5BLimbaRomanaTescan25

5BLimbaRomanaTescan26

6ALimbaRomanaTescan18

6ALimbaRomanaTescan19

6ALimbaRomanaTescan20

6ALimbaRomanaTescan21

6B istorieBazon4

7 B romana TURCU M 7

7 B romana TURCU M 8

7ALimbaLatinaTescan4

7ALimbaRomanaTescan22

7ALimbaRomanaTescan23

7ALimbaRomanaTescan24

7ALimbaRomanaTescan25

7B romana TURCU M, 9

7C istorie Bazon4

7C optionalBazon2

8A+C istorie Bazon6

8BLimbaLatinaTescan4

8BLimbaRomanaTescan18

8BLimbaRomanaTescan19

8BLimbaRomanaTescan20
Adăugat azi 11 mai 2020
5A matematica Popa5

5A,5B,5C,Religie,Voiculet7

5A,B,Cistorie Mușat 9

5B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_4

5B_Engleza_Lajos_Neacsu 11-15 mai

5B_Engleza_Lajos_Neacsu_11-15 mai

5B_franceza_zlavog_5

5C_Engleza_Lajos_11-15 mai

6 B_Engleza_Lajos_Neacsu_11-15mai

6 A,B,C,fizică mocanu – 10

6 C_Engleza_Neacsu_11-15 mai

6A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_4

6A,Cistorie Mușat 8

6B matematica Popa5

6B_Optional_Engleza_Lajos_Neacsu_11-15 mai

7 B_Engleza_Neacsu_11-15 mai

7 C_Engleza_Lajos_11-15 mai

7A,7B,7C,Religie,Voiculet7

7A,B mocanu 9-10

7A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_4

7A,Bistorie Mușat 8

7C matematica Popa5

8 A, B,C fizica mocanu 9-10

8 B_Engleza_Neacsu_11-15mai

8 C_Engleza_Lajos_11-15mai

8A matematica Popa5

8A,8C,Religie,Voiculet7

8B,C_educatie_fizica_si_sport_Iliescu_4

8Bistorie Mușat 8

C.E.S.-VI C -M.M.C.-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VII A -Ș.D.- LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VII A-P.G.-LB.ROMÂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VIII-LB.ROMĂNĂ+MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

VA,DIRIGENTIE,Voiculet7

VIA,VIB,VIC,Religie,Voiculet7
Adăugat azi 8 mai 2020
5 A,C franceza ZAMFIRACHE 4

5_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagC_5

5A,B,CistorieMușat8

5B_Engleza_Lajos_Neacsu_4-8mai

5BLimbaRomanaTescan23

5BLimbaRomanaTescan24

5BLimbaRomanaTescan25

5C_Lb.Engleza_Lajos_4-8mai

6 B_Engleza_Lajos_Neacsu_4-8mai

6 A,B,C fizica mocanu 9

6 A,C franceza ZAMFIRACHE 4

6 A,C,ED.SOCIALĂ

6 C_Engleza_Neacsu_4-8mai

6_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagC_5_6

6A,C istorie Mușat 7

6A_Informatica_TIC_BaltagC_5

6ALimbaRomanaTescan18

6ALimbaRomanaTescan19

6ALimbaRomanaTescan20

6B_Optional_Engleza_Lajos_Neacsu_4-8mai

7 A,B franceza ZAMFIRACHE 4

7 B_Engleza_Neacsu_4-8mai

7_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagC_5

7A,B mocanu 9-10

7A,Bistorie Mușat 7

7ALimbaLatinaTescan3

7ALimbaRomanaTescan22

7ALimbaRomanaTescan23

7ALimbaRomanaTescan24

7C_Lb.Engleza_Lajos_4-8mai

7CfrancezaLinte9

8 A, B,C fizica mocanu 9-10

8 B_Engleza_Neacsu_4-8mai

8_A_B_C_DISCIPLINA_OPT_BaltagC_5

8_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagC_5

8A,CfrancezaLinte9

8B franceza ZAMFIRACHE 4

8B_consiliere_dirigentie_BaltagC_4

8Bistorie Mușat 7

8BLimbaLatinaTescan3

8BLimbaRomanaTescan18

8BLimbaRomanaTescan19

8BLimbaRomanaTescan20

8C_Lb.Engleza_Lajos_4-8 mai

clasa a VaCLimbaromânăDurbacă17

Clasa a VaClimbaromânăDurbacă18

Clasa-a-5a

identitatea 8A,B,C

test clasa a VII-a

VIBlimbaromână1Durbacă20

VIIIAlimbaromână12.docx

VIIIAlimbaromânăDurbacă11.docx

Adăugat azi 4 mai 2020

5A matematica Popa4

5BLimbaRomanaTescan23

5BLimbaRomanaTescan24

5BLimbaRomanaTescan25

6ALimbaRomanaTescan18

6ALimbaRomanaTescan19

6ALimbaRomanaTescan20

6B matematica Popa4

6C.matematica.Hagipapas3

7A ,engleza, Marian,11,12

7A,7B,7C, RELIGIE,Voiculet6

7A.matematica.Hagipapas3

7ALimbaLatinaTescan4

7ALimbaRomanaTescan22

7ALimbaRomanaTescan23

7ALimbaRomanaTescan24

7B.matematica.Hagipapas3

7C matematica Popa4

8A matematica Popa4

8A,C, Religie,Voiculet6

8B.matematica.Hagipapas3

8BLimbaLatinaTescan4

8BLimbaRomanaTescan 18

8BLimbaRomanaTescan 19

8BLimbaRomanaTescan 20

C.E.S.-VI C-M.M.-ROM.-ICONARU VIOLETA.docx

C.E.S.-VII A-Ș.D.-MAT.-ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VII A-Ș.D.-ROM.-ICONARU VIOLETA

C.E.S.-VIII-ROM.+MAT.-ICONARU VIOLETA

VA,VB,VC,Religie,Voiculet6

VADirigentie6

VIB,VIC,Religie,Voiculet6
Adăugat azi 30 aprilie 2020

5 C consiliere mocanu

5A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_3

5A,engleza,Marian,9,10

5BLimbaRomanaTescan22

5BLimbaRomanaTescan23

5C_Lb.Engleza_Lajos_22-30aprilie

6 A,C,ED.SOCIALĂ

6a,b,c mocanu FISA DE LUCRU electizarea

6A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_3

6ALimbaRomanaTescan17

6ALimbaRomanaTescan18

7 A,B,C,MASS-MEDIA

7A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_3

7A,engleza,Marian,9,10

7AC chimie Enea 6.4

7AC chimie Enea 6.5

7ALimbaRomanaTescan21

7ALimbaRomanaTescan22

7C_Lb.Engleza_Lajos_22-30aprilie

7CfrancezaLinte6

7CfrancezaLinte7

7CfrancezaLinte8

8 C_Engleza_Lajos_22-30aprilie

8 A+C istorie Bazon5

8A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_3

8A,CfrancezaLinte6

8A,CfrancezaLinte7

8A,CfrancezaLinte8

8A,engleza,Marian,9,10

8BLimbaRomanaTescan17

8BLimbaRomanaTescan18

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca9.docx

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca10.docx.doc

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca11.docx.doc

Clasa 8AlimbaromanaDurbaca10

clasa a 8aAlimbaromânăDurbacă9

clasa a Va C Limba românăDurbacă14

Clasa a v-a ClimbaromânăDurbacă15

Clasa a v-a ClimbaromânăDurbacă16

clasa a VIIaClimbalatinăDurbacă3

clasa a VIIaClimbalatinăDurbacă4

clasa aVI-a BlimbaromânăDurbacă18

clasa aVIaBlimbaromânăDurbacă19

Clasa aVIIaClimbalatinăDurbacă5

clasa aVIIaClimbalatinăDurbacă6

clasa aVIIclimbalatinăDurbacă7

clasa aVIIIAlatinaDurbacă4

clasa aVIIIAlatinaDurbacă5

clasa aVIIIAlatinaDurbacă6

clasa VIIClimbaromânăDurbacă13

clasaaVIIClimbalatinăDurbacă8

clasaaVIII-aAlatinăDurbacă7

Patriotismul 8A,B,C

Proprietatea test 8 A,B,C

test clasa a V-a A,C

VIBlimbaromanaDurbaca14

VIBlimbaromanaDurbaca15

VIBlimbaromână1Durbacă17

VIIClimbaromânăDurbacă12
Adăugat azi 28 aprilie 2020
5 B_Engleza_Neacsu_Lajos_4_1,2

5 B_Engleza_Neacsu_Lajos_5_1,2.3,4

5 A,B,C geografieGheorghiu6

5 A,C franceza ZAMFIRACHE 3

5_edplastica_prundea_4

5A,B,C istorie Mușat 7

5A,B,CgeografieGheorghiu5 (2)

5B PANAIT ADRIAN

5BLimbaRomanaTescan21

5BLimbaRomanaTescan22

6 A,B,C,fizica mocanu – 7

6 A,C franceza ZAMFIRACHE 3

6 B_Engleza_Lajos_Neacsu_5_ 1,2,3

6 B_Lajos_Neacsu_4_1,2

6 C_Engleza_Neacsu_4_1,2

6A,B,CgeografieGheorghiu5

6A,B,CgeografieGheorghiu6

6A,C istorie Mușat 6

6ALimbaRomanaTescan16

6ALimbaRomanaTescan17

6Bi storie Bazon3

6BPANAIT ADRIAN

7 A,B FIZICA MOCANU 7-8

7 A,B franceza ZAMFIRACHE 3

7 A,B,CgeografieGheorghiu5

7 B_Engleza_Neacsu_5_1

7 B_Neacsu_6_1,2

7A,7B,7C,Religie,Voiculet5

7A,B,CgeografieGheorghiu6

7A,Bistorie Mușat 6

7ALimbaRomanaTescan20

7ALimbaRomanaTescan21

8 A, B,C FIZICA MOCANU R. 7 -8

8 A,B,CgeografieGheorghiu5

8 B franceza ZAMFIRACHE 3

8 B_Engleza_Neacsu_5_1

8 B_Engleza_Neacsu_6_1,2

8A,B,CgeografieGheorghiu6

8B istorie Mușat 6

8BLimbaRomanaTescan16

8BLimbaRomanaTescan17

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca9.docx

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca10.docx.doc

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca11.docx.doc

Clasa 8AlimbaromanaDurbaca8

Clasa 8AlimbaromanaDurbaca10

clasa a 8aAlimbaromânăDurbacă9

clasa avaClimbaromanaDurbacă14

VA,VB,VC,Religie, Voiculet5

VClimbaromanaDurbaca11

VClimbaromanaDurbaca12

VClimbaromanaDurbaca13

VI ABC biologie Suchea 9,10

VIA,VIB,VIC,,Religie, Voiculet5

VIBlimbaromanaDurbaca14

VIBlimbaromanaDurbaca15

VII ABC biologie Suchea 9,10

VIIIA,VIIIC, Religie, Voiculet5

Adăugat azi 24 aprilie 2020

5 A romana TURCU M 9

5A romana TURCU M 8

5A,7,8_engleza_marian

5B_franceza_zlavog_4

6 C romana TURCU 8

6A_engleza_marian

6B_franceza_zlavog_6

6C romana TURCU M 7

7,8_engleza_marian

7AC chimie Enea6.1

7B romana TURCU M

7CfrancezaLinte6

8 C romana TURCU M

8A,CfrancezaLinte6

8BC chimie Enea Saruri

8C romana TURCU M

C.E.S.=VI-C=M.M.=LB. ROMÂNĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VI-C=M.M.=MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VII-A=P.G.=LB. ROMÂNĂ-ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VII-A=P.G.=MATEMATICĂ-ICONARU VIOLETA.doc

C.E.S.=VII-A=Ș.D.=LB. ROMÂNĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VII-A=Ș.D.=MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VIII =MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VIII=LB. ROMÂNĂ-ICONARU VIOLETA

Adăugat azi 23 aprilie 2020

5A matematica Popa3

5A,5B,5C,Religie,Voiculet4

5A,B,C istorie Mușat 6

5A,B,CgeografieGheorghiu4

5A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagCamelia_3

5BLimbaRomanaTescan16

5BLimbaRomanaTescan17

5BLimbaRomanaTescan18

5BLimbaRomanaTescan19

5BLimbaRomanaTescan20

5BLimbaRomanaTescan21

6_A_TIC_BaltagCamelia_3

6A,6B,6C,Relgie,Voiculet4

6A,B,C fizica Mocanu -6

6A,B,CgeografieGheorghiu4

6A,C istorie Mușat 5

6A_B_C_Educatie_tehnologica_Baltag_Camelia_3

6ALimbaRomanaTescan9

6ALimbaRomanaTescan10

6ALimbaRomanaTescan11

6ALimbaRomanaTescan13

6ALimbaRomanaTescan14

6ALimbaRomanaTescan15

6B matematica Popa3

6CmatematicaHagipapas2

7 A,B FIZICA MOCANU 5-6

7_A_B_C_Educatie_tehnologica_Baltag_Camelia_3

7A,7B,7C,Religie,Voiculet4

7A,B,CgeografieGheorghiu4

7A,Bistorie Mușat 5

7ALimbaRomanaTescan13

7ALimbaRomanaTescan14

7ALimbaRomanaTescan15

7ALimbaRomanaTescan16

7ALimbaRomanaTescan17

7ALimbaRomanaTescan18

7ALimbaRomanaTescan19

7AmatematicaHagipapas2

7BmatematicaHagipapas2

7C istorie Bazon3

7C matematica Popa3

8 A, B, C fizica Mocanu R-6

8_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagCamelia_3

8_A_B_C_Optional_BaltagCamelia_3

8A matematica Popa3

8A,8C,Religie,Voiculet4

8A,B,CgeografieGheorghiu4

8A+C istorie Bazon4

8B istorie Mușat 5

8BmatematicaHagipapas2

Clasa 8AlimbaromanaDurbaca7

Clasa aVII-aClimbaromanaDurbaca8

V ABC biologie Suchea 4,5

VClimbaromanaDurbaca11

VClimbaromanaDurbaca12

VClimbaromanaDurbaca13

VI ABC biologie Suchea 7,8

VIBlimbaromanaDurbaca12

VIBlimbaromanaDurbaca13

VII ABC biologie Suchea 7,8

VIII A Consiliere și orientare Suchea 4,5

VIII ABC biologie Suchea 4,5

Adăugat azi 2 aprilie 2020

 

5_edplastica_prundea3

5A romana TURCU 4

5A romana TURCU 5

5A romana TURCU 6

5A romana TURCU 7

5A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_Micu_2

5B_franceza_zlavog_3

6_edplastica_prundea3

6A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_2

6B_franceza_zlavog_4

6B_franceza_zlavog_5

6C romana TURCU 6

7_edplastica_prundea3

7A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_2

7B romana TURCU 4

8_edplastica_prundea3

8A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_Micu_2

8A,engleza,Marian3,4

8C romana TURCU 5

8C romana TURCU 6

8C romana TURCU 7

VA_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_3

VB_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_3

VC_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_3

Adăugat azi 31 martie 2020

5 B_Engleza_Neacsu_Lajos_3 _1,2,3,4

5A,B,C istorie Mușat 5

5BLimbaRomanaTescan10

5BLimbaRomanaTescan11

5BLimbaRomanaTescan12

5BLimbaRomanaTescan13

5BLimbaRomanaTescan14

5BLimbaRomanaTescan15

5BLimbaRomanaTescan16

5C_lb.enleza_Lajos_30mar-3 apr

6 B_Engleza_Lajos.Neacsu_30martie-02apr

6 C_Engleza_Neacsu_3_1,2

6A,B,C FIZICA MOCANU 4 – 5

6A,C istorie Mușat 4

6A,engleza,Marian,3,4,5,6

6ALimbaRomanaTescan9

6ALimbaRomanaTescan10

6ALimbaRomanaTescan11

6ALimbaRomanaTescan12

6B istorie Bazon2

6B_optional_engleza_Lajos.Neacsu_3Aprilie

7 B_Engleza_Neacsu_4_1,2

7A,B FIZICA MOCANU 3-4

7A,Bistorie Mușat 4

7ALimbaLatinaTescan3

7ALimbaRomanaTescan13

7ALimbaRomanaTescan14

7ALimbaRomanaTescan15

7C istorie Bazon2

7C_lb.engleza_Lajos_30martie-3 aprilie

7CfrancezaLinte4

7CfrancezaLinte5

8 A,B,C FIZICA MOCANU 4-5

8 B_Engleza_Neacsu_4_1,2

8A,CfrancezaLinte4

8A,CfrancezaLinte5

8A+C istorie Bazon3

8B istorie Mușat 4

8BLimbaLatinaTescan3

8BLimbaRomanaTescan11

8BLimbaRomanaTescan12

8BLimbaRomanaTescan13

8BLimbaRomanaTescan14

8BLimbaRomanaTescan15

8C_lb.engleza.Lajos_30mar-3aprilie

cls 5A engleza Marian 3,4,5,6

cls 7A engleza Marian3,4,5,6

V ABC biologie Suchea 3

V_edplastica_prundea2

VI ABC biologie Suchea 5

VI ABC biologie Suchea 6

VI_edplastica_prundea2

VII ABC biologie Suchea 5

VII ABC biologie Suchea 6

VII_edplastica_prundea2

VIII A Consiliere si orientare Suchea 3

VIII ABC biologie Suchea 3

Adăugat azi 27 martie 2020

5 A,C franceza ZAMFIRACHE 2

5A,B,CgeografieGheorghiu3

6 A,C franceza ZAMFIRACHE2

6A,B,CgeografieGheorghiu3

7 A,B franceza ZAMFIRACHE 2

7A C chimie Enea 5

7A,B,CgeografieGheorghiu3

7AC chimie Enea 6

8A,B,CgeografieGheorghiu3

8B franceza ZAMFIRACHE 2

8BC Chimie Enea baze 2

8BC chimie Enea baze3

VB_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_2

Adăugat azi 26 martie 2020

5A,B,C istorie Mușat 4

5A_B_C_Educatie_tehnologic_BaltagCamelia_1_ (1)

5A_B_C_Educatie_tehnologic_BaltagCamelia_2

5B_Engleza_Neacsu_Lajos_2_1,2,3,4

5B_franceza_zlavog_2

6 A,B,C fizica mocanu 3

6_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagCamelia_1

6_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagCamelia_2

6_A_Informatica_TIC_BaltagCamelia_1+2

6A,C istorie Mușat3

6B_franceza_zlavog_3

6C_Engleza_Neacsu_ 1

6C_Engleza_Neacsu_2

7 A,B fizica mocanu 2

7 B_Engleza_Neacsu_2

7 B_Engleza_Neacsu_3

7_A_B_C_Educaie_tehnologica_BaltagCamelia_2

7A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagCamelia_1

8 B_Engleza_Neacsu_2

8 B_Engleza_Neacsu_3

8_A_B_C_Disciplina_optionala_BaltagCamelia_1+2

8_A_B_C_Educatie_tehnologica_BaltagCamelia_1

8B istorie Mușat 3

VC_Lb.engleza_Lajos_23-27martie

VIB_Lb.engleza_Lajos.Neacsu_22-24martie

VIB_Optional.lb.engl_Lajos.Neacsu_27martie

VIIC_Lb.engleza_Lajos_23-27martie

VIIIC_Lb.engleza_Lajos_23-27martie

 

Adăugat azi 24 martie 2020

5A,B,C istorie Mușat 3

5A,C,GÂNDIRE CRITICĂ

5A,engleza,Marian1

5B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_Micu_1

5B_sociala_panait1

5BLimbaRomanaTescan6

5BLimbaRomanaTescan7

5BLimbaRomanaTescan8

5BLimbaRomanaTescan9

6 A,B,C fizica mocanu rodica 2

6A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_1

6A,C istorie Mușat 2

6A,C,ED.SOCIALĂ

6abc_desen_prundea1

6Aengleza,Marian1

6ALimbaRomanaTescan5

6ALimbaRomanaTescan6

6ALimbaRomanaTescan7

6ALimbaRomanaTescan8

6B matematica Popa2

6B,PANAIT ADRIAN

6C romana TURCU 4

6C romana TURCU 5

7 A, B fizica mocanu rodica 1

7 B latina TURCU 1, 2, 3

7 B romana TURCU , 3

7,A,B,C,ED.SOCIALĂ

7A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_1

7A,Bistorie Mușat 2

7A,engleza,Marian1

7ABC_desen_prundea1

7AC chimie Enea 4

7ALimbaLatinaTescan2

7ALimbaRomanaTescan8

7ALimbaRomanaTescan9,10

7ALimbaRomanaTescan11

7ALimbaRomanaTescan12

7C matematica Popa2

7C opțional Bazon1

7CfrancezaLinte2

7CfrancezaLinte3

8 A, B,C fizica mocanu 2

8 A,B,C,CIVICĂ

8 C latina TURCU 1,2,3

8 C romana TURCU , 3

8 C romana TURCU 4

8A engleza Marian1,2

8A matematica Popa2

8A,B,C_educatie_fizica_si_sport_Tanase_Iliescu_Micu_1

8A,CfrancezaLinte2

8A,CfrancezaLinte3

8A+C istorie Bazon2

8ABC_desen_prundea1

8B istorie Mușat 2

8BLimbaLatinaTescan2

8BLimbaRomanaTescan6

8BLimbaRomanaTescan7

8BLimbaRomanaTescan8

8BLimbaRomanaTescan9

8BLimbaRomanaTescan10

C.E.S.=VI=M.M.=MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VII=P.G.=MATEMATICĂ

C.E.S.=VII=Ș.D.=MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VIII=MATEMATICĂ=ICONARU VIOLETA

VClimbaromanaDurbaca3

VClimbaromanaDurbaca9

VClimbaromanaDurbaca10

VClimbaromânăDUrbaca5

VClimbaromânăDurbaca6

VClimbaromânăDurbaca7

VClimbaromânăDurbaca8

VClimbaromânăDurbacă4

VIBlimbaromanaDurbaca3

VIBlimbaromanaDURBACA4

VIBlimbaromanaDurbaca5

VIBlimbaromanaDurbaca8

VIBlimbaromanaDurbaca9

VIBlimbaromanaDurbaca10

VIBlimbaromânăDurbaca7

VIBlimbaromânăDURBACĂ6

VIIClimbalatinaDurbaca2

VIIClimbalatinăDUrbacă3

VIIClimbaromanaDurbaca4

VIIClimbaromanaDURBACA5

VIIClimbaromanaDurbaca6

VIIIA,VIIIC, RELIGIE, Voiculet2

VIIIAlimbalatinaDurbaca2

VIIIAlimbalatinaDurbaca3

VIIIAlimbaromanaDurbaca3

VIIIAlimbaromanaDurbaca4

VIIIAlimbaromanaDurbaca6

VIIIAlimbaromânăDurbaca5

5A matematica Popa2

5A romana TURCU 4

5A romana TURCU,3

 

 

Adăugat azi 21 martie 2020

5A,5B,5C_educ_plastica_prundea_1

5AgeografieGheorghiu2

5B_franceza_zlavog_1

5BgeografieGheorghiu2

5BLimbaRomanaTescan3

5BLimbaRomanaTescan4

5BLimbaRomanaTescan5

5C scoalaaltfel mocanu rodica

5CgeografieGheorghiu2

6AgeografieGheorghiu2

6ALimbaRomanaTescan1

6ALimbaRomanaTescan4

6B_Engleza_Neacsu_1

6B_franceza_zlavog_2

6B_Optional_Neacsu_1

6BgeografieGheorghiu2

6CgeografieGheorghiu2

7ACchimieEnea3

7AgeografieGheorghiu2

7ALimbaLatinaTescan1

7B_Engleza_Neacsu_1

7BgeografieGheorghiu2

7CgeografieGheorghiu2

8 B_Engleza_Neacsu_1

8AgeografieGheorghiu2

8BgeografieGheorghiu2

8BLimbaLatinaTescan1

8CgeografieGheorghiu2

C.E.S.=VI=M.M.=LIMBA ROMÂNĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VII=P.G.=LIMBA ROMÂNĂ=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VII=Ș.D.=Limba Română=ICONARU VIOLETA

C.E.S.=VIII=ROM.=ICONARU VIOLETA

VA,VB,VC,RELIGIE,VOICULET2

VI ABC biologie Suchea 4

VIA,B,VIC,RELIGIE,VOICULET2

VII ABC biologie suchea 4

VIII A consiliere si orientare Suchea 2

VIII ABC biologie Suchea 2

 

Adăugat azi 18 martie 2020

5 a, c francezaZAMFIRACHE1

5BLimbaRomanaTescan1

5BLimbaRomanaTescan2

6 A,C francezaZAMFIRACHE1

6ALimbaRomanaTescan1

6ALimbaRomanaTescan2

6ALimbaRomanaTescan3

6B_franceza_zlavog_1

7 A,B francezaZAMFIRACHE1

7Achimie Enea formule1

7ALimbaRomanaTescan1

7ALimbaRomanaTescan2

7ALimbaRomanaTescan3

7ALimbaRomanaTescan4

7ALimbaRomanaTescan5

7ALimbaRomanaTescan6

7ALimbaRomanaTescan7

7C chimie Enea baze 1

7C chimie Enea formule2

7C chimie, Enea recapitulare 1

8AchimieEnea2

8B francezaZAMFIRACHE1

8BLimbaLatinaTescan1

8BLimbaRomanaTescan1

8BLimbaRomanaTescan2

8BLimbaRomanaTescan3

8BLimbaRomanaTescan4

8BLimbaRomanaTescan5

8CchimieEnea1

V ABC biologie Suchea 2

VA_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1

VB.LIMBAENGLEZA.LAJOS1,2

VC.LIMBA ENGLEZA.LAJOS1,2

VC_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1

VI ABC biologie Suchea 3

VI.BLIMBAENGLEZA.LAJOS 1

VIB.OPTIONAL. LAJOS 1

VIC_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1

VII ABC biologie Suchea 3

VIIB_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1

VIIC.LIMBA ENGLEZA.LAJOS 1

VIIC_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1

VIIIC.LIMBAENGLEZA.LAJOS 1

 

Adăugate azi, 16 martie 2020

5A matematica Popa1
5A romana Turcu 1,2.docx
5A,B,Cistorie Mușat 2.pptx
6 fizica mocanu 1.docx
6B istorie Bazon1.docx
6B matematica Popa1.docx
6C romana Turcu 1, 2, 3.docx
6CmatematicaHagipapas1.docx
7AmatematicaHagipapas1.docx
7B romana Turcu 1, 2.docx
7Bistorie Mușat 1.pptx
7BmatematicaHagipapas1.docx
7C istorie Bazon1.docx
7C matematica Popa1.docx
7C_franceza_Linte_12.03.2020.docx
8 fizica mocanu 1.docx
8A matematica Popa1.docx
8A,CfrancezaLinte_12.03.2020.docx
8A+C istorie Bazon1.docx
8Bistorie Mușat 1.docx
8BmatematicaHagipapas1.docx
8C romana Turcu 1, 2.docx
clasa a Va C Limba românăDurbacă.docx
clasa VII Climba română Durbacă.docx
V ABC biologie Suchea 1.docx
VB_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1.docx
VI ABC biologie Suchea 1.docx
VI ABC biologie Suchea 2.docx
VIB_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1.docx
VII ABC biologie Suchea 1.docx
VII ABC biologie Suchea 2.docx
VIIA_Informatica_si_TIC_Ciuburuc_F_1.docx
VIII A Consiliere si orientare Suchea 1.docx
VIII ABC biologie Suchea 1.docx

Adăugate azi, 14 martie 2020

5A ,B,Cistorie Mușat 1
5AgeografieGheorghiu1
5BgeografieGheorghiu2
5CgeografieGheorghiu3
6A istorie Mușat (2)
6AgeografieGheorghiu4
6BgeografieGheorghiu5
6CgeografieGheorghiu6
7A istorie Mușat 3
7AgeografieGheorghiu7
7BgeografieGheorghiu8
7CfrancezaLinte1
7CgeografieGheorghiu9
8A,CfrancezaLinte1
8AgeografieGheorghiu10
8BgeografieGheorghiu11
8CgeografieGheorghiu12
VIB limbaromânăDurbacă1
VIBlimbaromânăDurbacă2
VIIClimbaromânăDurbacă1
VIIClatinăDurbacă 1
VIIIAlimbaromânăDurbacă1
VIIClimbaromânăDurbacă3
VIIIAlimbalatinăDurbacă1
VIIClimbaromânăDurbacă2
VA,VB,VC,religieVoiculet1
VaClimbaromânăDurbacă1
VClimbaromânăDurbacă2
VIB,VIC,ReligieVOICULET1
VIIA,VIIB,VIIC,ReligieVoiculet1